Gyakran Ismételt Kérdések

Az a természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázó, aki/amely saját nevében vagy akinek/amelynek a javára a képviseletében eljáró az értékesítésre meghirdetett ingatlan megvételére az elektronikus versenyeztetési eljárásban ajánlatot tesz.

Ahhoz, hogy a Felhasználó az elektronikus versenyeztetési eljáráson pályázóként részt vehessen, köteles a Rendszerben regisztrálni. A Rendszer a Miskolc Holding Zrt. honlapján az alábbi linken érhető el: ingatlanertekesites.miskolcholding.hu. A regisztráció eredményeképpen a Felhasználónak saját fiókja keletkezik, amelybe a megadott email és jelszó segítségével tud bejelentkezni.

A versenyeztetési eljárásban való részvétel feltétele, melynek mértéke a minimum ár 5 %-a, melyet az ajánlattevőnek a kiajánlási dokumentációban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésre bocsátani.

Amennyiben a Felhasználó a weboldalon a Regisztráció gombra kattint, a rendszer a regisztrációs felületre irányítja. A regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó a regisztrációs adatlapon valamennyi adat kitöltését követően elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az általa a regisztrációnál megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá magánszemély Felhasználó elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs felületen valamennyi kötelező regisztrációs adatot tartalmazó mezőt kitöltötte, a szükséges nyilatkozatokat megtette, a regisztrációs oldalon megadott feltételeket elfogadta, és a Regisztrálok gombra kattint, a képernyőn megjelenik a Sikeres regisztrációs felirat. Ebben az esetben a Rendszer tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a regisztrációja véglegesítéséhez a regisztráció során megadott email címére a Rendszer egy üzenetet küld, amelyben a Felhasználó egy az első belépéshez szükséges linket és a belépéshez szükséges információkat kap, amelyre rákattintva, a Rendszer visszanavigálja az Ingatlan értékesítési weboldalra, ahol a Felhasználónak a regisztrációja véglegesítéséhez meg kell adnia a fiókjához használni kívánt jelszót. Ezzel a regisztrációs folyamat lezárul.

Más személy nevében is van mód ajánlat benyújtására és licitálásra.

Erre úgy van lehetőség, hogy a Rendszerben a pályázati adatlap kitöltése mellett a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum (pl. meghatalmazás) szkennelt változatát is fel kell tölteni.

Meghatalmazotti képviselet esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A feltöltött dokumentum tartalmi és formai kellékeinek meglétét a Miskolc Holding Zrt. ellenőrzi.

Az nemzeti vagyonról szóló 2011- évi CXCVI.tv. (Nvtv.) 3.§(1) bek. 1. pont b.) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

 1. tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről ás megakadályozásól szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
 2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
 3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
 4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.), c.) alpont szerinti feltételek fennállnak.

A Felhasználó a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.) részére ingatlan@miskolcholding.hu email címre tud üzenetet küldeni.

A regisztráció nélküli Felhasználó részére is lehetőséget biztosít a Rendszer arra, hogy kérdést/ érdeklődést küldjön be a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. A kapcsolatfelvételi űrlapon a kérdés/észrevétel beküldéséhez az alábbi adatokat kell kitölteni (Név, Telefonszám, Elektronikus levelezési cím, Tárgy, Üzenet).

Az elektronikus versenyeztetési eljárás kétfordulós, amely egy ajánlattételi szakaszt és egy versenytárgyalást foglal magában. Az elektronikus versenytárgyaláson az a pályázó vesz részt, aki az ajánlattételi szakaszban érvényes, elfogadott ajánlatot tett.

Az ajánlatok értékelését követően az ajánlati szakaszban érvényes, elfogadott ajánlatot tett ajánlattevők között a Rendszerben meghatározott időpontban a Miskolc Holding Zrt. versenytárgyalást bonyolít le a Rendszeren keresztül, melynek alapján a Miskolc Holding Zrt. kihirdeti a versenyeztetési eljárás eredményét.

Hogyan zajlik a versenytárgyalás?

Amennyiben a regisztrált Felhasználó a weboldal bejelentkezési felületén azért nem tud bejelentkezni, mert a jelszavát elfelejtette, akkor a bejelentkezési felületen az Elfelejtett jelszó linkre kattintva és az email címének megadása után a Rendszer által kiküldött emailben lévő link segítségével tud új jelszót megadni.

A kiajánlási dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

 1. a kiíró szerv megnevezését, székhelyét,
 2. a pályázat célját, jellegét
 3. az értékesítésre szánt vagyon megjelölését, összetételét, a lényeges műszaki, jogi, és egyéb tényeket, szükség esetén a vagyontárgy értékét,
 4. a kiíró által elfogadható minimum árat, az értékesítés feltételeit, beleértve az alkalmazható fizetési módot is,
 5. az ajánlatok benyújtásának módját és határidejét,
 6. az ajánlati kötöttség időtartamát,
 7. az eljárásra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölését, a helyszíni szemle lehetőségéről való tájékoztatás,
 8. a pályázati ajánlatok bontási eljárásának időpontját, módját,
 9. az ajánlati biztosíték, illetve a bánatpénz megjelölését, rendelkezésre bocsátásának határidejét, módját,
 10. a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a felhívást kárfelősség kizárása mellett az ajánlattevőkkel szemben indoklási kötelezettség nélkül az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja, a versenyeztetési eljárást bármikor felfüggesztheti, határozatlan időre elhalaszthatja, a pályázati eljárást érvényes ajánlatok esetén is szerződéskötésig eredménytelennek nyilváníthatja, valamint a kiajánlási dokumentációt módosíthatja, amennyiben a módosítás nem érdemi és a minimum árat nem befolyásolja
 11. a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult arra, hogy a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést, és
 12. a pályázati ajánlat érvénytelenségeinek okait.

A regisztrált Felhasználónak a kiajánlási dokumentáció megvásárlására a rendszerbe történő bejelentkezést követően, az adott ingatlan adatlapján megjelenő Tovább a fizetéshez gomb megnyomásával van lehetősége. A regisztrált Felhasználónak a kiajánlási dokumentáció megfizetésről szóló számla kiállítása érdekében egy adatbekérő lapot kell kitöltenie. Az adatlap kitöltését és beküldését követően a Rendszer a regisztrált Felhasználót a SimplePay oldalára irányítja át, ahol lehetősége nyílik arra, hogy a kiajánlási dokumentációt megvásárolja.

A Felhasználók az ÁSZF-ben megadott telefonszámon vagy az ingatlan@miskolcholding.hu email címre írt üzenetben tudnak időpontot egyeztetni a Miskolc Holding Zrt.-vel, amennyiben az értékesítésre kerülő ingatlant meg kívánják tekinteni.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró köteles legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát követő 10 munkanapon belül visszafizetni annak az ajánlattevőnek, aki a pályázati eljárás során nem válik nyertes ajánlattevővé.

Nem jár vissza az ajánlati biztosíték:

 1. ha a kiírás szerint a szerződéskötési jogosultságról hozott döntést követően a vételárba beszámításra kerül,
 2. ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, kivéve az ÁSZF 9.9. pontjában foglaltakat vagy
 3. a szerződés a szerződéskötésre jogosultnak felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsult meg.

Amennyiben az ajánlati biztosíték visszajár és az ajánlattevő az ajánlattételi biztosítékot átutalással fizette meg, akkor ajánlattevő azon számlaszámára kerül visszautalásra, ahonnan az utalás történt. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem átutalással fizette meg, akkor az ajánlati biztosíték, annak visszafizetése esetén az ajánlattevő lakóhelyére történő kézbesítéssel kerül megfizetésre.

Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlatához az eredményhirdetéstől számított 90 napig kötve van. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta az ajánlatát, kivéve az ÁSZF 9.9. pontja.

A nyertes pályázó az adásvételi szerződést az eredményhirdetés napját követő naptól számított 30 napon belül köteles megkötni.