ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A MISKOLC HOLDING ZRT. ÁLTAL MŰKÖDTETETT INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI WEBALKALMAZÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

Hatályos: 2023. május 15. napjától

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen szabályzat célja a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (rövidített név: Miskolc Holding Zrt., székhely: 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3., cégjegyzékszám: 05-10-000406; adószám: 13778749-2-05) által működtetett elektronikus ingatlanértékesítési rendszer (a továbbiakban: Rendszer ) működésének és ajánlattevőként történő igénybevétele feltételeinek meghatározása a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletben, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről szóló 48/1997. (IX.29.) számú önkormányzati rendeletekben foglalt rendelkezésekre is figyelemmel. A Miskolc Holding Zrt. által működtetett ingatlanértékesítési rendszer célja, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Miskolc Holding Zrt. vagy egyéb gazdasági társaság tulajdonában lévő és Miskolc Holding Zrt. által hasznosított ingatlanvagyon elidegenítése során minden potenciális ajánlattevő számára lehetőséget nyújtson a Rendszerbe való regisztrációra, az ajánlatok elektronikus úton történő megtételére és az elektronikus versenytárgyaláson való részvételre.

1.2. Jelen ÁSZF a potenciális ajánlattevők (Felhasználók) Rendszerbe történő regisztrálásának folyamatát, valamint az elektronikus versenyeztetési eljárásban való részvételét kívánja egységes módon szabályozni.

1.3. A Rendszer a Miskolc Holding Zrt. tulajdonát képezi, annak teljes körű üzemeltetését a Miskolc Holding Zrt. végzi.

1.4. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Hatodik Könyv XV. Fejezet 6:77.§-ban hivatkozott általános szerződési feltételnek tekintendő, és akként kezelendő.

1.5. A jelen ÁSZF 2023. május 15. napjától hatályos és visszavonásig érvényes.

1.6. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.

1.7. A Miskolc Holding Zrt., mint a Rendszer tulajdonosa és üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et vagy a Rendszer működését belátása szerint egyoldalúan módosítsa, vagy a Rendszer működését megszüntesse azzal, hogy az aktuális rendelkezéseket, illetve a megszüntetésről vagy módosításról szóló tájékoztatót közzéteszi.

1.8. Az ÁSZF módosítása esetén a Miskolc Holding Zrt. köteles az ÁSZF módosítását a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 5 nappal közzétenni a https://miskolcholding.hu weboldalán.

1.9. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Miskolc Holding Zrt. az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő regisztrációra/ajánlattételre/versenytárgyalásra, vagy ezek bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha Miskolc Holding Zrt.-re vonatkozó adat kerül korrigálásra. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, ha jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 5 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Felhasználó mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

1.10. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a https://miskolcholding.hu weboldalon közlésre kerül.

1.11. A Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Felhasználókra és a Miskolc Holding Zrt-re (székhely: 3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3.; cégjegyzékszám: 05-10-000406; adószám: 13778749-2-05).

1.12. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Rendszerben közzétett valamennyi elektronikus versenyeztetési eljárásra az eredmény kihirdetésével bezárólag.

2. Értelmező rendelkezések

2.1. Adásvételi szerződés: az érvényes és eredményes elektronikus versenyeztetési eljárást követően a nyertes ajánlattevő és a tulajdonos között létrejövő, az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés

2.2. Admin: az, aki a Rendszert üzemelteti, felügyeli, paraméterezi

2.3. Ajánlattevő: az a természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázó, aki/amely saját nevében vagy akinek/amelynek a javára a képviseletében eljáró az értékesítésre meghirdetett ingatlan megvételére az elektronikus versenyeztetési eljárásban ajánlatot tesz

2.4. Ajánlati biztosíték: a versenyeztetési eljárásban való részvétel feltétele, melynek mértéke a¬ minimum ár 5 %-a, melyet az ajánlattevőnek a kiajánlási dokumentációban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésre bocsátani

2.5. Becsült érték: a forgalomképes ingatlanoknál értékbecsléssel alátámasztott forgalmi érték

2.6. Felhasználó: az a személy, aki a rendszerbe betekint vagy a rendszerben műveletet hajt végre (látogató, ajánlattevő, szervező, admin)

Földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy (magyar állampolgár), illetve tagállami állampolgár, aki a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve

a.) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott vagy

b.) a legalább 25 %-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi

2.8. Ingatlan: a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Miskolc Holding Zrt., illetve egyéb gazdasági társaság tulajdonában lévő és a Miskolc Holding Zrt. által hasznosított lakás,- és nem lakás célú ingatlanok

2.9. Látogató: Az a Felhasználó, aki a rendszer nyilvános felületét megtekinti, de a rendszerben művelet végrehajtására nem jogosult

2.10. Licit: A rendszerben az ajánlattevő által a versenytárgyalás során tett ajánlat

2.11. Licitálás: A rendszerben az ajánlattevő által az elektronikus versenytárgyalás során történő ajánlattétel

2.12. Licitnapló: A rendszerben a versenyeztetési eljárás időtartama alatt rögzített valamennyi ajánlat adatait, az ajánlattevő egyedi azonosítóját, az ajánlat összegét, az ajánlattétel időpontját tartalmazó adatsorok összessége

2.13. Mezőgazdasági hasznosítású föld: A föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

2.14. Nyertes ajánlatevő: Az a természetes, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki saját nevében, vagy akinek a javára a képviseletében eljáró személy az elektronikus versenyeztetési eljárás során nyertes ajánlatott tett

2.15. Nyertes ajánlat: A versenytárgyalás során a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tett ajánlattevő ajánlata. Ha a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel a szerződéskötés meghiúsul, sorban utána következő második, illetve harmadik legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tett ajánlattevő ajánlata.

2.16. Tagállami állampolgár a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5.§ 24. bekezdése szerint: az Európai Unió tagállamának állampolgára, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső állam állampolgára, ide nem értve a belföldi természetes személyt

2.17. Vagyonszerzés: a vagyon tulajdonjogának megszerzése.

3. A Rendszer működésével, használatával kapcsolatos általános rendelkezések

3.1. A Rendszer nyilvános felületén a látogatók regisztráció nélkül az alábbi funkciókat vehetik igénybe:

3.1.1. Regisztrációs felület

3.1.2. Bejelentkezési felület

3.1.3. Statikus oldalak

a.) Impresszum

b.) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

c.) Adatvédelmi tájékoztató

d.) Rólunk vagy bemutatkozás

e.) Kapcsolat:
A weboldal üzemeltetője:
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.
Telefon: + 36 46 516-450
Email: ingatlan@miskolcholding.hu
Cégjegyzékszám:05-10-000406

Érdeklődés jelzése:
A regisztráció nélküli Felhasználó részére is lehetőséget biztosít a Rendszer arra, hogy kérdést/ érdeklődést küldjön be a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. A kapcsolatfelvételi űrlapon a kérdés/észrevétel beküldéséhez az alábbi adatokat kell kitölteni:

 • Név
 • Telefonszám
 • Elektronikus levelezési cím
 • Tárgy
 • Üzenet (szabad szöveges)

f.) gyakran ismételt kérdések

3.1.4. Pályázati hirdetmények
A weboldal kezdőoldala, az eladásra kínált ingatlanok gyűjtőoldala, amelyen elérhetőek az ingatlanok főbb adatai, és lehetőség van az ingatlanok típus szerinti szűrésére.
A kezdőlapon meghirdetett ingatlanok adatlapján a Részletek gombra kattintva az alábbiakat lehet megtekinteni:

 • az ingatlanról készült képek
 • az ingatlan megtekintése térképen
 • az ajánlat beadásának határideje
 • ajánlatok bontásának időpontja
 • kiajánlási dokumentáció ára (bruttó Ft)
 • ajánlati biztosíték összege (bruttó Ft)
 • a versenyeztetési eljárásban való részvétel feltételeire történő figyelmeztetés
 • ingatlan típusa, amely lehet
  • lakóingatlan
  • üzleti ingatlan
  • telek
  • zártkert/mezőgazdasági földterület

a.) Lakóingatlan esetén a megjelenő adatok:

 • pályázati hirdetmény azonosító
 • típus/alkategória
 • az ingatlan címe
 • az ingatlan helyrajzi száma
 • alapterület
 • tulajdoni hányad
 • minimális ajánlati ár (bruttó Ft)
 • az ingatlan leírása
 • Adatlap: (vagylagos elemeket tartalmaz)
  • telekterület
  • szobák száma
  • félszobák száma
  • szerkezet
  • ingatlan állapota
  • építés éve
  • komfort
  • emelet
  • épület szintjei
  • lift
  • belmagasság
  • légkondicionáló
  • fürdő és wc
  • tájolás
  • kilátás
  • erkély mérete
  • tetőtér
  • parkolás
  • rezsi költség
  • közös költség
  • pince
  • akadálymentesített
  • napelem
  • szigetelés
  • fűtés
  • átlagos gázfogyasztás
  • átlagos áramfogyasztás
  • energiatanúsítvány

b.) Üzleti ingatlan esetén a megjelenő adatok:

 • pályázati hirdetmény azonosító
 • típus/alkategória
 • az ingatlan címe
 • az ingatlan helyrajzi száma
 • alapterület
 • tulajdoni hányad
 • minimális ajánlati ár (bruttó Ft)
 • leírás
 • Adatlap: (vagylagos elemeket tartalmaz)
  • telek terület
  • ingatlan állapota
  • építés éve
  • emelet
  • épület szintjei
  • légkondicionáló
  • rezsi költség
  • akadálymentesített
  • energiatanúsítvány

c.) Telek esetén megjelenítendő adatok:

 • pályázati hirdetmény azonosító
 • típus / alkategória
 • az ingatlan címe
 • az ingatlan helyrajzi száma
 • telekterület
 • telekterület mértékegység (m2, hektár)
 • tulajdoni hányad
 • minimális ajánlati ár (bruttó Ft)
 • leírás
 • Adatlap: (vagylagos elemeket tartalmaz)
  • ingatlan állapota
  • beépíthetőség
  • kilátás
  • villany
  • víz
  • gáz
  • csatorna

d.) Zártkert/mezőgazdasági hasznosítású föld esetén megjelenítendő adatok:

 • pályázati hirdetmény azonosító
 • típus/alkategória
 • az ingatlan címe
 • az ingatlan helyrajzi száma
 • telekterület
 • telekterület mértékegység (m2, hektár)
 • tulajdoni hányad
 • minimális ajánlati ár (bruttó Ft)
 • leírása
 • Adatlap: (vagylagos elemeket tartalmaz)
  • esetleges építmény területe

4. Regisztráció és elérhető menüpontok

4.1. Ahhoz, hogy a Felhasználó az elektronikus versenyeztetési eljáráson pályázóként részt vehessen, első lépésként köteles a Rendszerben regisztrálni. A Rendszer a Miskolc Holding Zrt. honlapján az alábbi linken érhető el: ingatlanertekesites.miskolcholding.hu.

4.2. A regisztráció folyamata: Amennyiben a Felhasználó a weboldalon a Regisztráció gombra kattint, a rendszer a regisztrációs felületre irányítja. A regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó a regisztrációs adatlapon valamennyi adat kitöltését követően elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az általa a regisztrációnál megadott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá természetes személy Felhasználó elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

4.3. A regisztráció során a Felhasználónak az alábbi adatokat kötelező megadnia:
Természetes személy - magyar állampolgár, Európai Unión belüli nem magyar állampolgár, Európai Unión kívüli állampolgár Felhasználó azonosításához szükséges adatai saját szerzés esetében:

 • elektronikus levelezési cím
 • név

Magyarországi adóalany, és a külföldi adóalany jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

 • elektronikus levelezési cím (a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében kapcsolattartásra jogosult email címe)
 • cégnév (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve)
 • cég adószáma/közösségi adószám

4.4. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs felületen valamennyi kötelező regisztrációs adatot tartalmazó mezőt kitöltötte, a szükséges nyilatkozatokat megtette, a regisztrációs oldalon megadott feltételeket elfogadta, és a Regisztrálok gombra kattint, a képernyőn megjelenik a Sikeres regisztrációs felirat. Ebben az esetben a Rendszer tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a regisztrációja véglegesítéséhez a regisztráció során megadott email címére a Rendszer egy üzenetet küld, amelyben a Felhasználó egy, az első belépéshez szükséges linket és a belépéshez szükséges információkat kap, amelyre rákattintva, a Rendszer visszanavigálja az Ingatlan értékesítési weboldalra, ahol a Felhasználónak a regisztrációja véglegesítéséhez meg kell adnia a fiókjához használni kívánt jelszót. Ezzel a regisztrációs folyamat lezárul.

4.5. A regisztráció eredményeképpen a Felhasználónak saját fiókja keletkezik, amelybe a megadott email és jelszó segítségével tud bejelentkezni és a regisztráció során megadott adatait itt tudja módosítani.

4.6. A Felhasználó a regisztrációt követően a Bejelentkezés gombra kattintva tud belépni a Rendszerbe a megadott email cím és jelszó segítségével. Amennyiben a regisztrált Felhasználó a weboldal bejelentkezési felületén azért nem tud bejelentkezni, mert a jelszavát elfelejtette, akkor a bejelentkezési felületen az Elfelejtette jelszavát? linkre kattintva és az email címének megadása után a Rendszer által kiküldött e-mailben lévő link segítségével tud új jelszót megadni.

4.7. Minden Felhasználó kizárólag egy email azonosítóval rendelkezhet, az azonos adatokkal történő további regisztrációt a rendszer automatikusan elutasítja.

4.8. Bejelentkezést követően elérhető menüpontok:
a.) profil oldal menüpont

 • A regisztráció típusát, a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat tartalmazza az alábbiak szerint:
  • természetes személy esetében
   • elektronikus levelezési cím
   • név
  • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében:
   • elektronikus levelezési cím (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében kapcsolattartásra jogosult email címe)
   • cégnév (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve)
   • cég adószáma/közösségi adószám
 • A Rendszerben a Felhasználók egyedi azonosítókkal szerepelnek, így rejtve maradnak egymás elől. Ez az intézkedés biztosítja anonimitásukat, illetve részrehajlás elkerülését. Az egyedi azonosítót a Rendszer a pályázat beadásakor adja és kezeli, a Felhasználó tartozik felelősséggel azért, hogy egyedi azonosítója ne juthasson illetéktelenek tudomására.
 • A regisztrált Felhasználó köteles a regisztráció során megadott nevében bekövetkezett változás esetén a Rendszerben haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 napon belül az adatát módosítani.
 • A regisztrált Felhasználó a Profil oldalán törölheti a felhasználói fiókját. Erre úgy van lehetőség, hogy a Felhasználó a Profil oldalán Profil törlése gombra kattint, a Rendszer a Felhasználó megerősítését kéri a profil törléséről. Amennyiben ez megerősítésre kerül, akkor a Rendszer a Felhasználót automatikusan kijelentkezteti a weboldalról és a Felhasználó által a regisztráció során megadott email címre a Rendszer egy tájékoztató emailt küld arról, hogy a felhasználói fiókja törlésre került, így a továbbiakban nem tud bejelentkezni a weboldalra.
b.) gyakran ismételt kérdések menüpont
Amennyiben a Felhasználó elakadt, a Gyakran Ismételt Kérdések menüpont alatt választ kaphat a felmerült kérdésére. Ha nem talált megoldást a problémájára, felveheti a kapcsolatot a Miskolc Holding Zrt.-vel, mint a Rendszer üzemeltetőjével. Az elérhetőséget megtalálja a Kapcsolat menüpont alatt.
c.) megvásárolt dokumentum menüpont
A regisztrált Felhasználó megtekintheti az általa megvásárolt összes kiajánlási dokumentációt, illetve lehetősége van a kiajánlási dokumentációk újbóli letöltésére.
A Rendszerben ezen menüpont alatt a regisztrált Felhasználó - azon ingatlanok tekintetében, amelyeknek a kiajánlási dokumentációját megvásárolta- az alábbiakat láthatja:
 • az ingatlan címe,
 • a kiajánlási dokumentáció ár (bruttó Ft)
 • SimplePay tranzakció azonosító
 • Vásárlás dátuma
 • kiajánlási dokumentáció (letöltés)
d.) benyújtott pályázatok menüpont
A regisztrált Felhasználó ebben a menüpontban az általa korábban benyújtott pályázatokat tekintheti meg.
e.) versenytárgyalások menüpont
A regisztrált Felhasználó ebben a menüpontban a leendő illetve a régebbi versenytárgyalásokat nézheti meg. A leendő fülön a jövőben lefolytatásra kerülő versenytárgyalások, a régebbi fülön azok a korábbi versenytárgyalások láthatóak, amelyeken részt vett a regisztrált Felhasználó. A Megtekintés gombra kattintva a Rendszer az adott versenytárgyalási felületre navigálja a regisztrált Felhasználót.
f.) jelszó módosítása menüpont
A regisztrált Felhasználó az általa korábban megadott jelszavát úgy tudja módosítani, hogy a Rendszerben a jelszó módosítása menüpontban kitölti az új jelszó és a jelszó megismétlése mezőket.
g.) kilépés menüpont:
Erre a menüpontra kattintva a regisztrált Felhasználó kijelentkezhet a weboldalról.

5. A kiajánlási dokumentáció

5.1. Az elektronikus versenyeztetési eljárásban az ajánlattétel egyik feltétele, hogy a Rendszerben regisztrált Felhasználó az általa megvásárolni kívánt ingatlan kiajánlási dokumentációját a Miskolc Holding Zrt.-től megvásárolja.

5.2. A regisztrált Felhasználónak a kiajánlási dokumentáció megvásárlására a rendszerbe történő bejelentkezést követően, az adott ingatlan adatlapján megjelenő Tovább a fizetéshez gomb megnyomásával van lehetősége.

5.3. A regisztrált Felhasználónak a kiajánlási dokumentáció megfizetésről szóló számla kiállítása érdekében egy adatbekérő lapot kell kitöltenie, amely adatlapon az alábbi adatok megadása kötelező:

 • természetes személy esetén:
  • név
  • lakóhely
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
  • cégnév (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve)
  • székhely
  • cég adószáma/ közösségi adószám

5.4. Az adatlap kitöltését és beküldését követően a Rendszer a regisztrált Felhasználót a SimplePay oldalára irányítja át, ahol lehetősége nyílik arra, hogy a kiajánlási dokumentációt megvásárolja.

5.5. Sikertelen fizetési tranzakció esetén a Rendszer visszairányítja a Felhasználót az ingatlan adatlapjára a sikertelen fizetés üzenettel.

5.6. Sikeres tranzakció esetén a Rendszer visszairányítja a Felhasználót az ingatlan adatlapjára sikeres fizetés üzenetével. Ebben az esetben a Felhasználó részére ezen az oldalon, továbbá a megvásárolt dokumentációk menüpontban elérhető lesz a kiajánlási dokumentáció letöltési lehetősége, illetve az oldalon továbbra is látható az ingatlan adatai, az ajánlat beadásának határideje, az ajánlatok bontásának időpontja, ajánlati biztosíték összege, a kiajánlási dokumentáció ára, illetve megjelenik a pályázat benyújtására hátralévő idő. A kiajánlási dokumentáció megvásárlását követően a regisztrált Felhasználónak lehetősége nyílik arra, hogy az ajánlatát az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőn belül leadja a Rendszeren keresztül. Egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, illetve egy eljárásban csak egy ajánlattételben vehet részt akár önállóan, akár konzorcium tagjaként. Ajánlatot az ajánlattevő saját nevében, törvényes képviselője vagy meghatalmazott útján tehet. A meghatalmazást közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és a Rendszerbe fel kell tölteni.

5.7. A kiajánlási dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:
a.) a kiíró szerv megnevezését, székhelyét,
b.) a pályázat célját, jellegét,
c.) az értékesítésre szánt vagyon megjelölését, összetételét, a lényeges műszaki, jogi, és egyéb tényeket, szükség esetén a vagyontárgy értékét,
d.) a kiíró által elfogadható minimum árat, az értékesítés feltételeit, beleértve az alkalmazható fizetési módot is,
e.) az ajánlatok benyújtásának módját és határidejét,
f.) az ajánlati kötöttség időtartamát,
g.) az eljárásra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölését, a helyszíni szemle lehetőségéről való tájékoztatás,
h.) a pályázati ajánlatok bontási eljárásának időpontját, módját,
i.) az ajánlati biztosíték, illetve a bánatpénz megjelölését, rendelkezésre bocsátásának határidejét, módját,
j.) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a felhívást kárfelősség kizárása mellett az ajánlattevőkkel szemben indokolási kötelezettség nélkül az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja, a versenyeztetési eljárást bármikor felfüggesztheti, határozatlan időre elhalaszthatja, valamint a pályázati eljárást érvényes ajánlatok esetén is szerződéskötésig eredménytelennek nyilváníthatja, valamint a kiajánlási dokumentációt módosíthatja, amennyiben a módosítás nem érdemi és a minimum árat nem befolyásolja,
k.) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult arra, hogy a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést, és
l.) a pályázati ajánlat érvénytelenségeinek okait.

6. Versenyeztetési eljárás

6.1. A Miskolc Holding Zrt. a versenyeztetési eljárással összefüggő minden cselekményt és információt a Rendszeren keresztül végez és tesz közzé.

6.2. Az elektronikus versenyeztetési eljárás kétfordulós, amely egy ajánlattételi szakaszt és egy versenytárgyalást foglal magában. Az elektronikus versenytárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki az ajánlattételi szakaszban érvényes, elfogadott ajánlatot tett.

6.3. Az ingatlan megvásárlására vonatkozóan csak átlátható szervezet vagy természetes személy ajánlata fogadható el.

6.4. A nyertes ajánlattevő az adásvételi szerződést az eredményhirdetés napját követő naptól számított 30 napon belül köteles megkötni.

6.5. A megkötendő szerződésekre a magyar jog az irányadó.

7. Elektronikus ajánlattétel a dokumentáció megvásárlását követően

7.1.Az ajánlat kötelező tartalmi elemei:

7.1.1. Valamennyi pályázati adatlap tartalmazza:

 • az ingatlan adatai
 • az ingatlan típusa
 • alapterület vagy telekterület
 • az ingatlan címe
 • helyrajzi száma
 • tulajdoni hányad
 • pályázat benyújtásának határideje
 • ajánlati biztosíték összege (bruttó Ft)
 • minimum ajánlati ár (bruttó Ft)

7.1.2. A Pályázat adatlapja a további részében az alábbi pontok alapján tér el:

7.1.2.1. Pályázat benyújtása saját részre természetes személyek esetén:

A) Pályázatot benyújtó magyar állampolgár természetes személy adatai:

 • születési név (születési családi és utóneve)
 • anyja születési neve
 • születési hely
 • születési idő
 • személyazonosságot igazoló okmány típusa (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél)
 • személyazonosságot igazoló okmány száma
 • lakóhely
 • tartózkodási hely (nem kötelező mező)
 • adóazonosító jel
 • személyazonosító jel
 • állampolgárság
 • telefonszám
 • Ügyfél azonosítására visszavezetett dokumentum hitelesítése
  A hiteles aláírással ellátott nyilatkozat benyújtására az alábbi módon kerülhet sor:
  A hitelesítendő nyilatkozat mintát a regisztrált Felhasználó a Rendszerből tudja letölteni.
  A regisztrált Felhasználó a nyilatkozatot a kitöltését követően teljes bizonyító erejű magánokirati formában köteles feltölteni a Rendszerbe. Elektronikus aláírással nem rendelkező természetes személy számára az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-Hitelesítés (rövidített név: AVDH) szolgáltatás biztosít lehetőséget arra, hogy a Hitelesítendő nyilatkozat elnevezésű dokumentumot hitelesen aláírja. A Felhasználó az AVDH szolgáltatást a https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh oldalon érheti el. Az AVDH szolgáltatás feltétele, hogy a természetes személy ügyfélkapus regisztrációval rendelkezzen.
 • Házasságkötés révén nagykorúvá vált pályázó esetén: a házassági anyakönyvi kivonat feltöltése kötelező
 • Pályázat adatai:
  • Ajánlati vételár (bruttó Ft)
  • az ÁSZF 7.3.1 pontja szerinti kötelező nyilatkozatok
  • az ajánlati biztosíték befizetésének igazolása

B.) Pályázatot benyújtó Európai Unión belüli nem magyar állampolgár természetes személy adatai:

 • név (családi és utóneve)
 • születési név (családi és utóneve)
 • anyja születési neve
 • születési hely (születési hely országa)
 • születési idő
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély típusa
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély száma
 • lakóhely
 • tartózkodási hely (nem kötelező mező)
 • adóazonosító jel (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • személyazonosító jel (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • állampolgárság
 • telefonszám
 • Pályázat adatai:
  • Ajánlati vételár (bruttó Ft)
  • az ÁSZF 7.3.1. pontja szerinti kötelező nyilatkozatok
  • az ajánlati biztosíték befizetésének igazolása

C.) Pályázatot benyújtó Európai Unión kívüli külföldi állampolgár természetes személy adatai:

 • név (családi és utóneve)
 • születési név (születési családi és utóneve)
 • anyja születési neve
 • születési hely (születési hely országa)
 • születési idő
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély típusa
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély száma
 • lakóhely
 • tartózkodási hely (nem kötelező mező)
 • adóazonosító jel (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • személyazonosító jel (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • állampolgárság
 • telefonszám
 • Pályázat adatai:
  • Ajánlati vételár (bruttó Ft)
  • az ÁSZF 7.3.1. pontja szerinti kötelező nyilatkozatok
  • az ajánlati biztosíték befizetésének igazolása

7.1.2.2. Pályázat benyújtása a pályázatot benyújtó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet- magyarországi adóalany képviselőjeként
Pályázatot benyújtó adatai:

 • név (cégnév)
 • cégjegyzékszám, bírósági vagy más hatósági bejegyzési szám
 • székhely
 • adószám
 • statisztikai azonosító
 • képviselő/ kapcsolattartó neve
 • képviselő/kapcsolattartó email címe
 • képviselő/kapcsolattartó telefonszáma
 • Feltölteni:
  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
  • aláírási címpéldány/ aláírás minta
  • cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat
  • konzorcionális ajánlat esetén
   • nem konzorciumban nyújtotta be a pályázatot
   • konzorciumban nyújtotta be a pályázatot: erre vonatkozó megállapodás feltöltése
  • közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (amennyiben a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjeként kapcsolattartó jár el)
 • Pályázat adatai:
  • Ajánlati vételár (bruttó Ft)
  • az ÁSZF 7.3.1. pontja szerinti kötelező nyilatkozatok
  • ajánlati biztosíték befizetésének igazolása

7.1.2.3. Pályázat benyújtása a pályázatot benyújtó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – külföldi adóalany képviselőjeként
Pályázatot benyújtó adatai:

 • név (cégnév)
 • cégjegyzékszám, bírósági vagy más hatósági bejegyzési szám
 • székhely
 • telephely/kereskedelmi képviselet
 • közösségi adószám
 • képviselő/kapcsolattartó neve
 • képviselő/kapcsolattartó email címe
 • képviselő/kapcsolattartó telefonszáma
 • Feltölteni:
  • 30 napnál nem régebbi székhely szerinti állam által kiállított közhiteles nyilvántartásban rögzített adatokról szóló okirat és az okiratról készült hiteles magyar nyelvű fordítás
  • aláírási címpéldány/ aláírás minta
  • cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat
  • konzorcionális ajánlat esetén
   • nem konzorciumban nyújtotta be a pályázatot
   • konzorciumban nyújtotta be a pályázatot: erre vonatkozó megállapodás feltöltése
 • közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (amennyiben a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjeként kapcsolattartó jár el)
 • Pályázat adatai:
  • Ajánlati vételár (bruttó Ft)
  • az ÁSZF 7.3.1. pontja szerinti kötelező nyilatkozatok
  • ajánlati biztosíték befizetésének igazolása

7.1.2.4. Zártkert/mezőgazdasági földterület esetén pályázat benyújtása saját részre
Pályázatot benyújtó természetes személy adatai:

 • név (családi és utóneve)
 • születési név (családi és utóneve)
 • anyja születési neve
 • születési hely
 • születési idő
 • személyazonosságot igazoló okmány típusa (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél)
 • személyazonosságot igazoló okmány száma
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély típusa (csak a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXX. törvény 5.§ 24. pontja szerinti tagállami állampolgár tölti ki)
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély száma (csak a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXX. törvény 5.§ 24. pontja szerinti tagállami állampolgár tölti ki)
 • lakóhely
 • tartózkodási hely (nem kötelező mező)
 • értesítési cím (nem kötelező mező)
 • adóazonosító jel (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • személyazonosító jel (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • állampolgárság
 • telefonszám
 • földműves nyilvántartásba vételi szám
 • Ügyfél azonosítására visszavezetett dokumentum hitelesítése magyar állampolgár esetén kötelező: A hiteles aláírással ellátott nyilatkozat benyújtására az alábbi módon kerülhet sor:
  Hitelesítendő nyilatkozatot a regisztrált Felhasználó a Rendszerből tudja letölteni.
  A regisztrált Felhasználó a nyilatkozatot a kitöltését követően teljes bizonyító erejű magánokirati formában köteles feltölteni a Rendszerbe. Elektronikus aláírással nem rendelkező természetes személyek számára az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-Hitelesítés (rövidített név: AVDH) szolgáltatás biztosít lehetőséget arra, hogy a Hitelesítendő nyilatkozat elnevezésű dokumentumot hitelesen aláírja. A Felhasználó az AVDH szolgáltatást a https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh oldalon érheti el. Az AVDH szolgáltatás feltétele, hogy a természetes személy ügyfélkapus regisztrációval rendelkezzen.
 • Házasságkötés révén nagykorúvá vált pályázó esetén: a házassági anyakönyvi kivonat feltöltése kötelező
 • Pályázat adatai:
  • Ajánlati vételár (bruttó Ft)
  • az ÁSZF 7.3.1., 7.3.2. pontja szerinti kötelező nyilatkozatok
  • ajánlati biztosíték befizetésének igazolása
  • földműves nyilvántartásba vételi okirat feltöltése

7.2. A képviselet szabályai

7.2.1. Természetes személyek törvényes képviselete
Természetes személy törvényes képviselője eljárásának csak akkor van helye (a közösen gyakorolt szülői felügyelet kivételével), ha a törvényes képviselő a képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumot szkennelt dokumentumként feltölti. A képviseleti jognak az elektronikus versenyeztetési eljárás egész időtartama alatt fenn kell állnia. A törvényes képviselő köteles a képviseleti jog megszűnését bejelenteni.
Olyan nagykorú természetes személy, akinek jognyilatkozata megtételéhez törvényes képviselője vagy hatósági hozzájárulás szükséges, csak abban az esetben vehet részt az elektronikus versenyeztetési eljárásban, amennyiben az ingatlan megszerzéséhez szükséges jogszabály által meghatározott nyilatkozatokat feltölti.
Az alábbi adatokat szükséges megadni, amennyiben a természetes szermély nem a saját javára, hanem más természetes személy törvényes képviselőjeként jár el:

 • Törvényes képviselő adatai:
  • név (családi és utóneve)
  • születési név (születési családi és utóneve)
  • anyja születési neve
  • születési hely
  • születési idő
  • személyazonosságot igazoló okmány típusa (személyi igazolvány, vezetői engedély)
  • személyazonosságot igazoló okmány száma
  • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély típusa (amennyiben Európai Unión belüli nem magyar állampolgár vagy Európai Unión kívüli külföldi állampolgár)
  • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély száma (amennyiben Európai Unión belüli nem magyar állampolgár vagy Európai Unión kívüli külföldi állampolgár)
  • lakóhely
  • tartózkodási hely (nem kötelező mező)
  • adóazonosító jel
  • személyazonosító jel
  • állampolgárság
  • telefonszám
  • Ügyfél azonosítására visszavezetett dokumentum hitelesítése (magyar állampolgár természetes személy esetén)
   A hiteles aláírással ellátott nyilatkozat benyújtására az alábbi módon kerülhet sor:
   A hitelesítendő nyilatkozat mintát a regisztrált Felhasználó a Rendszerből tudja letölteni. A regisztrált Felhasználó a nyilatkozatot kitöltését követően teljes bizonyító erejű magánokirati formában köteles feltölteni a Rendszerbe. Elektronikus aláírással nem rendelkező természetes személyek számára az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-Hitelesítés (rövidített név: AVDH) szolgáltatás biztosít lehetőséget arra, hogy a Hitelesítendő nyilatkozat elnevezésű dokumentumot hitelesen aláírja. A Felhasználó az AVDH szolgáltatást a https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh oldalon érheti el. Az AVDH szolgáltatás feltétele, hogy a természetes személy ügyfélkapus regisztrációval rendelkezzen.
  • Dokumentum feltöltése (nyilatkozat vagy anyakönyvi kivonat vagy egyéb hatósági határozat)
 • Képviselt természetes személy adatai:
  • név (családi és utóneve)
  • születési név (születési családi és utóneve)
  • anyja születési neve
  • születési hely
  • születési idő
  • személyazonosságot igazoló okmány típusa (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél)
  • személyazonosságot igazoló okmány száma
  • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély típusa (amennyiben Európai Unión belüli nem magyar állampolgár vagy Európai Unión kívüli külföldi állampolgár)
  • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély száma (amennyiben Európai Unión belüli nem magyar állampolgár vagy Európai Unión kívüli külföldi állampolgár)
  • lakóhely
  • tartózkodási hely (nem kötelező mező)
  • adóazonosító jel
  • személyazonosító jel
  • állampolgárság
  • törvényes képviselet típusának megjelölése
   • közösen gyakorolt szülői felügyelet
   • kizárólagosan gyakorolt szülői felügyelet
   • gyám
   • gondnok
 • Pályázat adatai:
  • Ajánlati vételár (bruttó Ft)
  • az ÁSZF 7.3.1. pontja szerinti kötelező nyilatkozatok
  • ajánlati biztosíték befizetésének igazolása

7.2.2. Képviselet meghatalmazás alapján
A meghatalmazó a meghatalmazás aláírásával tudomásul veszi, hogy a meghatalmazással egyidejűleg felelősséget vállal a meghatalmazott tevékenységéért, a rendszer általános szerződési feltételét, a meghatalmazott rendszeren megtett ajánlatát, egyéb jognyilatkozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Az alábbi adatokat szükséges megadni, amennyiben a természetes szermély nem a saját javára, hanem más természetes személy meghatalmazottjaként jár el:

 • Meghatalmazott természetes személy adatai:
  • név (családi és utóneve)
  • születési név (születési családi és utóneve)
  • anyja születési neve
  • születési hely
  • születési idő
  • személyazonosságot igazoló okmány típusa (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél)
  • személyazonosságot igazoló okmány száma
  • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély típusa (amennyiben Európai Unión belüli nem magyar állampolgár vagy Európai Unión kívüli külföldi állampolgár)
  • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély száma (amennyiben Európai Unión belüli nem magyar állampolgár vagy Európai Unión kívüli külföldi állampolgár)
  • lakóhely
  • tartózkodási hely (nem kötelező mező)
  • adóazonosító jel
  • személyazonosító jel
  • állampolgárság
  • telefonszám
  • Ügyfél azonosítására visszavezetett dokumentum hitelesítése (magyar állampolgár természetes személy esetén)
   A hiteles aláírással ellátott nyilatkozat benyújtására az alábbi módon kerülhet sor:
   A hitelesítendő nyilatkozat mintát a regisztrált Felhasználó a Rendszerből tudja letölteni. A regisztrált Felhasználó a nyilatkozatot kitöltését követően teljes bizonyító erejű magánokirati formában köteles feltölteni a Rendszerbe. Elektronikus aláírással nem rendelkező természetes személyek számára az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-Hitelesítés (rövidített név: AVDH) szolgáltatás biztosít lehetőséget arra, hogy a Hitelesítendő nyilatkozat elnevezésű dokumentumot hitelesen aláírja. A Felhasználó az AVDH szolgáltatást a https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh oldalon érheti el. Az AVDH szolgáltatás feltétele, hogy a természetes személy ügyfélkapus regisztrációval rendelkezzen.
  • Meghatalmazás feltöltése
 • Meghatalmazó természetes személy adatai:
  • név (családi és utóneve)
  • születési név (születési családi és utóneve)
  • anyja születési neve
  • születési hely
  • születési idő
  • személyazonosságot igazoló okmány típusa (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél)
  • személyazonosságot igazoló okmány száma
  • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély típusa (amennyiben Európai Unión belüli nem magyar állampolgár vagy Európai Unión kívüli külföldi állampolgár)
  • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély száma (amennyiben Európai Unión belüli nem magyar állampolgár vagy Európai Unión kívüli külföldi állampolgár)
  • lakóhely
  • tartózkodási hely (nem kötelező mező)
  • adóazonosító jel
  • személyazonosító jel
  • állampolgárság
  • Házasságkötés révén nagykorúvá vált pályázó esetén: a házassági anyakönyvi kivonat feltöltése kötelező
 • Pályázat adatai:
  • Ajánlati vételár (bruttó Ft)
  • az ÁSZF 7.3.1. pontja szerinti kötelező nyilatkozatok
  • ajánlati biztosíték befizetésének igazolása

7.3. részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatok

7.3.1. Az elektronikus rendszeren az ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlatot kizárólag olyan természetes személy vagy- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.tv. 3.§(1) pontjában meghatározott átlátható szervezet nyújthat be, aki

 • az ingatlan kiajánlási dokumentációját megvásárolja a Miskolc Holding Zrt.-től. Ez ellenőrzésre kerül a Miskolc Holding Zrt. által,
 • nyilatkozik, hogy az ingatlanra a meghirdetett, általa megismert, valamint a kiajánlási dokumentációban rögzített állapot és feltételek ismeretében tesz ajánlatot, utólagos követeléssel az ajánlatevő eladó felé nem élhet
 • nyilatkozik, hogy a versenyeztetési eljárás feltételeit és értékelését elfogadja, és az ingatlanhoz kapcsolódó kiajánlási dokumentációban és mellékleteiben is meghatározott feltételeket, kötelezettségeket, biztosítéki kört megismerte és elfogadta
 • elfogadja, hogy kiíró fenntartja a jogát arra, hogy kárfelelősség kizárása mellett az ajánlattevőkkel szemben indokolási kötelezettség nélkül az ajánlattételi felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja, a versenyeztetési eljárást bármikor felfüggesztheti, határozatlan időre elhalaszthatja, a pályázati eljárást érvényes ajánlatok esetén is a szerződéskötésig eredménytelennek nyilváníthatja, valamint a kiajánlási dokumentációt módosíthatja, amennyiben a módosítás nem érdemi és a minimum árat nem befolyásolja. Ebben az esetben a befizetett ajánlati biztosíték valamennyi ajánlattevő részére visszafizetésre kerül, mely összeg után kamat nem igényelhető.
 • elfogadja, hogy a kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult arra, hogy a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést,
 • nyilatkozik a vevői kötelezettségvállalásról és a teljesítés jogi biztosítékainak elfogadásáról
 • elfogadja, hogy az ajánlati kötöttség az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kezdődik és az ajánlattevő az ajánlatához az eredményhirdetéstől számított 90 napig kötve van
 • elfogadja, hogy az ajánlott vételár összege nem lehet alacsonyabb a kiajánlási dokumentációban megjelölt bruttó induló árnál, ez a minimumár,
 • elfogadja, hogy csak azonos néven és jogcímen lehet megvásárolni a kiajánlási dokumentációt, megfizetni az ajánlati biztosítékot, ajánlatot tenni és részt venni a versenytárgyaláson,
 • elfogadja, hogy érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a kiajánlási dokumentációban valamint jogszabályokban foglalt feltételeknek
 • elfogadja, hogy a kiíró az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték fizetéséhez köti, melynek mértéke a minimum ár 5 %-a, melyet az ajánlattevőnek a kiajánlási dokumentációban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani, s annak bizonylat másolatát az ajánlathoz csatolja.
 • elfogadja, hogy az ajánlati biztosíték összege, (mely után a kiíró kamatot nem fizet) a nyertes pályázónál az adásvételi szerződés megkötésének időpontját követően foglalónak minősül, mint szerződést biztosító mellékkötelezettség, a többi ajánlattevő részére legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát követő 10 munkanapon belül visszafizetésre kerül. Amennyiben az ajánlati biztosíték visszajár és az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással fizette meg, akkor ajánlattevő azon számlaszámára kerül visszautalásra, ahonnan az utalás történt. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem átutalással fizette meg, akkor az ajánlati biztosíték, annak visszafizetése esetén az ajánlattevő lakóhelyére történő kézbesítéssel kerül megfizetésre.
 • elfogadja, hogy nem jár vissza az ajánlati biztosíték, ha a kiírás szerint a szerződéskötési jogosultságról hozott döntést követően a vételárba beszámításra kerül; ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, kivéve az ÁSZF 9.8.; vagy a szerződés a szerződéskötésre jogosultnak felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsult meg,
 • tudomásul veszi, hogy az elveszett ajánlati biztosíték az ingatlan tulajdonosának költségvetését illeti meg
 • elfogadja, hogy amennyiben folyamatban lévő versenyeztetési eljárásban pályázatot nyújtott be, a versenyeztetési eljárás egész időtartama alatt köteles fenntartani a regisztrációját. Tudomásul veszi, hogy amennyiben mégis törli a profilját és a versenyeztetési eljárásban egyedüli ajánlattevő volt, akkor az ajánlati kötöttsége fennáll és erre tekintettel köteles az ingatlan tulajdonosával a szerződést megkötni. A kiíró a profil törlését nem tekinti ajánlat visszavonásának.
 • kötelezettséget vállal, hogy az eredményhirdetés napját követő naptól számított 30 napon belül adásvételi szerződést köt.

7.3.2. Az elektronikus rendszeren történő zártkert vagy mezőgazdasági földek megvásárlására vonatkozó ajánlatot kizárólag olyan természetes személy nyújthat be, aki

 • Vállalja, hogy az ingatlan használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalja, hogy az ingatlant a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 (öt) évig – a Földforgalmi törvény 13. § (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – más célra nem hasznosítja. Nem minősül a használat átengedésének az, ha a tulajdonjogot szerző fél a föld használatát földművesnek minősülő közeli hozzátartozója, vagy a legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelő szervezet vagy olyan családi mezőgazdasági társaság, amelyben tag javára engedi át; társult erdőgazdálkodást folytat vagy az erdőnek minősülő földet erdőkezelésbe adja; vagy vetőmagtermeléshez szükséges terület biztosítása céljából valamely érvényes jogcímen engedi át a használatot más személy részére; vagy gazdaságátadási szerződés keretében engedi át a használatot; vagy a gazdaságátadási szerződés keretében átengedett használat időtartamának lejártát követően, vagy a használati jogviszonynak a gazdaságátadási szerződésben rögzített időtartamot megelőző megszűnése esetén engedi át a használatot más személy részére.
 • Kijelenti, hogy a már tulajdonában és haszonélvezetében lévő termőföldek mértéke a jogügylet következtében megszerzett ingatlannal együtt sem haladja meg a Földforgalmi törvény 16. §- ában meghatározott, a földműves által megszerezhető legmagasabb mértéket, azaz 300 hektárt, továbbá a birtokában lévő termőföld területnagysága a jogügylet következtében megszerzett ingatlan-illetőségekkel együtt sem haladja meg a földforgalmi törvényben meghatározott 1200 hektárt.
 • a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 68. § c.) pontjának megfelelően nyilatkozik, hogy részarány-tulajdonnal nem rendelkezik.
 • Kijelenti, hogy nincs a földhasználatért járó ellenszolgáltatásának teljesítéséből eredő, korábbi földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és fennálló díj-, vagy egyéb tartozása. Kijelenti továbbá, hogy a birtokában álló föld jogellenes más célú hasznosítása, vagy a hasznosítási kötelezettség megsértése miatt az ingatlanügyi hatóság – a jelen eljárásban megkötendő adásvételi szerződés közlését megelőző 5 éven belül - jogerősen földvédelmi bírságot nem szabott ki.
 • Kijelenti, hogy vele szemben a jelen eljárásban megkötendő okirat aláírását megelőző 5 (öt) éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.
 • Amennyiben az ingatlan tulajdonosa Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, akkor elfogadja, hogy a szerződés érvényes létrejöttéhez nem szükséges a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása tekintettel arra, hogy a Földforgalmi törvény 36. § (1) bekezdése alapján önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítése történik.

7.4. Az ajánlat benyújtási határidejének lejártáig és a pályázat beküldéséig az ajánlattevő bármikor módosíthatja az ajánlatát, illetve az ajánlattétel során már feltöltött dokumentumokat kicserélheti.
A regisztrált Felhasználó a pályázat beküldési űrlap alján található Állapot mentése gombra kattintva a kitöltött mezőket és feltöltött dokumentumokat mentheti.

7.5. A Rendszer a beadási határidő lejárata előtt 48 órával email értesítést küld azon regisztrált Felhasználó részére, aki valamely ingatlan esetében- melynek kiajánlási dokumentációját megvásárolta- elindította a pályázat benyújtását és a Rendszerben rákattintott az Állapot mentése gombra, de a pályázatát nem küldte be.

7.6. Amikor a regisztrált Felhasználó valamennyi mezőt kitöltötte, az összes feltételt elfogadta, a jelen ÁSZF 7.3.1.-jában meghatározott, illetve amennyiben a versenyeztetési eljárás tárgya zártkert vagy mezőgazdasági földterület, akkor az 7.3.1. és 7.3.2. pontban meghatározott nyilatkozatokat megtette és az ajánlat benyújtásához kötelezően előírt mellékleteket csatolta, a Rendszerben a „Pályázat beküldése” gomb megnyomásával küldhető be az ajánlat. Amennyiben a feltételek közül bármelyik hiányzik, úgy az ajánlattétel sikertelen.

7.7. A Rendszer az ajánlat sikeres benyújtásáról a Felhasználó részére a regisztráció során megadott email címre értesítést küld.

8. Beérkezett ajánlatok értékelése, eredményhirdetés

8.1. Az ajánlat akkor érvényes, ha:

 • az ajánlattevő a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte,
 • a kötelezően csatolandó dokumentumokat feltöltötte,
 • az ajánlat és az ajánlattevő a kiajánlási dokumentációban írt követelményeknek megfelel,
 • az ajánlattevő igazolja, hogy a kiajánlási dokumentációban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró rendelkezésére bocsátotta,
 • valamennyi kötelező nyilatkozatot megtette,
 • az ajánlatát határidőben elküldte.

8.2. A pályázati adatlapot az ajánlat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után már nem lehet kitölteni.

8.3. Az ajánlat benyújtásakor a rendszer automatikusan egyedi azonosítót generál az ajánlattevőnek, amelyet a Rendszer az ajánlat benyújtását követően az ajánlattevő részére email üzenetben küld meg az ajánlat benyújtásáról szóló visszaigazolással együtt. Az egyedi azonosító ajánlatonként is egyedi, azaz ugyanazon ajánlattevő két különböző ajánlat esetén két különböző azonosítóval rendelkezik.

8.4. A beérkezett ajánlatok bontása és értékelése a Rendszeren keresztül történik. A Miskolc Holding Zrt. a kiajánlási dokumentációban foglaltak szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlatok érvényességéről, az eljárás eredményéről a Miskolc Holding Zrt. jogosult és köteles dönteni.

A pályázatok értékeléséről a Miskolc Holding Zrt. köteles saját használatára részletes jegyzőkönyvet készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

a.) az eljárás rövid ismertetését,

b.) a beérkező ajánlatok rövid értékelését, pályázók megjelölését,

c.) azoknak a pályázóknak a megjelölését, akik a versenytárgyalási szakaszban részt vehetnek,

d.) az eljárás eredményének összefoglaló értékelését,

e.) érvénytelenség esetén az érvénytelenség oka.

A pályázók irányába a Miskolc Holding Zrt. köteles eredménytájékoztatót küldeni az eredmény megállapításától számított 3 munkanapon belül, melynek tartalmaznia kell:

a.) az eljárás rövid ismertetését,

b.) a beérkező ajánlatok rövid értékelését,

c.) azoknak a pályázóknak az azonosító szerinti megjelölését, akik a versenytárgyalási szakaszban részt vehetnek,

d.) az eljárás eredményének összefoglaló értékelését,

e.) érvénytelenség esetén az érvénytelenség okát.

8.6. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg kiajánlási dokumentációban foglaltaknak.

8.7. Eredménytelen az eljárás, ha:

 • kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett,
 • a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg a kiajánlási dokumentációban rögzített követelményeknek vagy
 • a kiíró a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánította.

8.8. Amennyiben az ajánlattételi eljárás eredménytelennek minősül, a Miskolc Holding Zrt.-nek a hivatalos honlapján történő folyamatos hirdetés megjelentetésének útján kell megkísérelni az adott ingatlan értékesítését.

8.9. Az ajánlat kizárólag az adott versenyeztetési eljárás során érvényes. A versenytárgyalás elmaradása, meghiúsulása, vagy a versenyeztetési eljárás eredménytelensége esetén ugyanazon ingatlanra kitűzött ismételt versenyeztetési eljáráson kizárólag újabb ajánlat megtételével lehet részt venni, a korábbi versenyeztetési eljáráson tett ajánlat nem vehető figyelembe.

8.10. Amennyiben a versenyeztetési eljárásban több ajánlattevő vesz részt, de csak egy nyújtott be érvényes ajánlatot vagy csak egy ajánlattevő vesz részt, akinek érvényes az ajánlata, akkor az ingatlant az érvényes ajánlatot tett ajánlattevő az általa ajánlott áron jogosult megvásárolni. Ebben az esetben a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre küldött elektronikus levéllel értesítésre kerül a versenyeztetési eljárás nyertese, illetve amennyiben van ilyen, akkor a sikertelenül pályázók is.

8.11. Amennyiben több ajánlattevő is nyújtott be érvényes ajánlatot, versenytárgyalást (licitálást) kell lefolytatni.

9. Versenytárgyalás

9.1. Az ajánlatok értékelését követően az ajánlati szakaszban érvényes, elfogadott ajánlatot tett ajánlattevők között a Rendszerben meghatározott időpontban a Miskolc Holding Zrt. versenytárgyalást bonyolít le a Rendszeren keresztül, melynek alapján a Miskolc Holding Zrt. kihirdeti a versenyeztetési eljárás eredményét.

9.2. Az ajánlatok bontását követően a rendszer a megvásárolni kívánt ingatlan oldalán az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a versenytárgyalás indításának ideje
 • a versenytárgyaláson résztvevők száma
 • a versenytárgyaláson a minimum licitlépcső (bruttó Ft)
 • az ingatlan adatai
 • az ingatlan típusai
 • az ingatlan alapterülete
 • az ingatlan címe
 • az ingatlan helyrajzi száma
 • tulajdoni hányad
 • az induló ajánlati ár

9.3. A Rendszer a versenytárgyalást megelőzően email üzenetet küld a versenytárgyalás résztvevőinek a regisztrációjuk során megadott elektronikus levelezési címre. Az email üzenetben a Felhasználó tájékoztatásra kerül a versenytárgyalás időpontjáról, a licitkör hosszáról, az induló licitárról, a minimum licitlépcsőről (az induló licitártól függő sávos beosztás szerinti minimum licitlépcső), illetve üzenet tartalmazza azt az egy egyedi linket is, amely a licitálási felületre mutat.

9.4. Amennyiben a Felhasználó az emailben kapott linkre kattint, a Rendszer a versenytárgyalás oldalára irányítja. A versenytárgyaláson való részvételhez, további információk és segédletek megtekintéséhez a Felhasználónak be kell jelentkeznie a weboldalon.

9.5. A bejelentkezést követően a Felhasználó az ingatlan versenytárgyalási adatlapján az alábbi adatokat láthatja:

 • a versenytárgyalásig hátralévő idő
 • a versenytárgyalás indításának ideje
 • a versenytárgyaláson résztvevők száma
 • a versenytárgyaláson a minimum licitlépcső (bruttó Ft)
 • az ingatlan adatai
 • az ingatlan típusa
 • az ingatlan alapterülete
 • az ingatlan helyrajzi száma
 • az ingatlan címe
 • tulajdoni hányad
 • induló ajánlati ár (bruttó Ft)

9.6. Az ajánlattevők a versenytárgyalás során a korábbi ajánlatukhoz képest csak ugyanolyan, vagy kedvezőbb ajánlatot tehetnek.

9.7. A versenytárgyalást megelőzően, a versenytárgyaláson való részvételhez az ajánlattevőnek be kell jelentkeznie a Rendszerbe és legkésőbb a versenytárgyalás megkezdése előtti 120. percig

a.) el kell fogadnia, hogy az ingatlan versenytárgyalásán az induló licitár, az ajánlatokban érvényesen tett legmagasabb ajánlati ár, mely minimális vételárat jelent,

b.) el kell fogadnia, hogy legalább az első fordulóban részéről vállalt és elfogadott kötelezettségeket, biztosítéki kört fenntartja,

c.) amennyiben a kiajánlási dokumentációban az ÁSZF 5.7. j.) pont alapján nem érdemi, a minimum árat nem befolyásoló módosítás történik, úgy ezt a módosítást a nyilatkozatával jóvá kell hagyja.

9.8. A versenytárgyalás megkezdése előtt 120 perccel a Rendszer lezár, és ellenőrzésre kerül, hogy valamennyi, a versenytárgyaláson részvételre jogosult ajánlattevő elfogadta-e ÁSZF 9.7. a.) b.) pontban írtakat, illetve - amennyiben a kiajánlási dokumentációban az ÁSZF 5.7. j.) pont alapján nem érdemi, a minimum árat nem befolyásoló módosítás történik- az ajánlattevő nyilatkozatával jóvá hagyta-e a 9.7. c.) szerint módosítást. Amennyiben az ajánlattevő a 9. pont 9.7. alpontjában írt nyilatkozatokat nem teszi meg, úgy az ajánlata érvénytelennek minősül és a Rendszer kizárja a versenytárgyalásból.

9.9. Amennyiben ez az eredménytájékoztató tartalmát megváltoztatja, úgy a végső eredményről új eredménytájékoztató készül. Az ÁSZF 9.7. alpontjai szerinti nyilatkozatokat megtevő ajánlattevők által adott ajánlati árak alapján az induló licitár és licitlépcső újból meghatározásra kerül. Erről minden versenytárgyaláson részvételre jogosult ajánlattevő email értesítést kap. A Rendszer által a versenytárgyalásból kizárt ajánlattevők pedig értesítést kapnak a kizárásról.

9.10. Az ajánlat megtételére (licitálás) a licitálónak a Rendszeren keresztül az alábbi módon nyílik lehetősége:

 • A résztvevők a részükre a pályázat benyújtásakor a Rendszer által generált egyedi kóddal vesznek részt a versenytárgyaláson.
 • A licitálás az induló licitárral kezdődik, amely a Rendszerben beérkezett ajánlatokban érvényesen tett legmagasabb ajánlati ár.
 • Abban az esetben, ha minden ajánlattevő a minimum ajánlati árat ajánlotta meg, akkor az induló licitár a minimum ajánlati ár és a licitlépcső összege.
 • Az adott licitkörben résztvevőknek a kiíró által az adott versenytárgyalásnál meghatározott idő (licitkör hossza) áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az aktuális licitet tartsák, vagy egyedi licitet küldjenek be a Rendszeren keresztül. Az egyedi licitnek is el kell érnie a minimum licitlépcső összegét.
 • A következő licitkörben az a licitáló vehet részt, aki az az adott licitkörben a rendelkezésre álló időn belül érvényes ajánlatot tett vagy tartotta a licitárat.
 • Licitálás esetén az az ajánlat tekinthető érvényesnek, mely az előző ajánlatot legalább a licitlépcső összegével meghaladja.
 • Licitálás esetén a licitlépcső összege az alábbi minimum ajánlati ár tartományokon belül a következők szerint alakul:
  • 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó vagy azt elérő becsérték esetén minimum 50.000,-Ft-tal,
  • 1.000.001,- Ft és 100.000.000,- Ft-ot meg nem haladó vagy azt elérő becsérték esetén minimum 100.000,-Ft-tal
  • 100.000.001,- Ft és az azt meghaladó becsérték esetén legalább 500.000,-Ft-tal emelhető.
 • A megtett licit nem vonható vissza.
 • Az első licitkörben a beérkezett ajánlatok közül a legmagasabb ajánlati árat tett licitálónak nem kell licitálnia. Számára a felületen minden gomb inaktív státuszban van, és az azonosítója alatt megjelenik az általa a pályázat benyújtása során tett ajánlata.
 • Amennyiben az ajánlattétel során valamennyi ajánlat azonos mértékű, az első licitkörben valamennyi licitáló aktív státuszba kerül, és licitálhat.
 • Amennyiben a licitáló kilépett a licitből és még ugyanazon licitkörben nem jelentkezik be ismételten, a következő licitkörben a gombok inaktívvá válnak, így a továbbiakban nem tud licitálni.
 • Amennyiben a licitáló a licitálás során egyedi licitet tesz, a következő körben nem kell licitálnia, feltéve, hogy más licitáló nem tett az adott körben az ő egyedi ajánlatánál nagyobb összegű egyedi ajánlatot.
 • A versenytárgyalás nyertese az az ajánlattevő, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű ajánlatot tette.
 • Amennyiben az adott versenytárgyalásnál meghatározott idő (licitkör hossza) eltelik anélkül, hogy újabb licit érkezett volna, az azonos összegű ajánlatok esetén az ajánlatnak a Rendszeren történő megjelenésének időpontja szerint korábban érkező, sorrendben megelőzi a később érkező ajánlatot.
 • Amennyiben egyetlen ajánlattevő sem vesz részt aktívan a licitálási folyamatban, de az ajánlattételi szakasz során egyedi – minimum ajánlati ár feletti - ajánlat érkezett, akkor az egyedi ajánlatot tett pályázó lesz a versenyeztetési eljárás nyertese.
 • Amennyiben egyetlen ajánlattevő sem vesz részt aktívan a licitálási folyamatban és nem nyújtottak be egyedi – minimum ajánlati ár feletti – ajánlatot az ajánlattételi szakaszban, akkor eredménytelen lesz a versenyeztetési eljárás.

9.11. Amikor a versenytárgyalás véget ér, a Rendszerben a versenytárgyalás értékelése feliratú záróképernyő jelenik meg, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • az ingatlan adatai
 • az ingatlan típusa
 • az ingatlan alapterülete,
 • az ingatlan címe
 • az ingatlan helyrajzi száma
 • a tulajdoni hányad
 • a versenytárgyalás lezárásának ideje (év, hónap, nap, óra, perc)
 • a versenytárgyaláson résztvevők száma
 • eladási ár (bruttó Ft)
 • a versenytárgyaláson résztvevő ajánlattevők sorrendje egyedi azonosítóval jelölve
 • az egyes résztvevők által adott utolsó érvényes licit összege és az ajánlat adásának időpontja

9.12. Licitnapló lezárása
A Rendszer a versenytárgyalás befejezésének időpontjában automatikusan lezárja a licitnaplót.

9.13. A pályázatok értékeléséről a Miskolc Holding Zrt. köteles saját használatára részletes jegyzőkönyvet készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

a.) a versenytárgyalás időpontját,

b.) a versenytárgyaláson résztvevő személyeket,

c.) a Rendszerben rögzített liciteket,

d.) a résztvevők sorrendjét,

e.) a vételárat,

f.) esetlegesen jegyzőkönyvi rögzítést igénylő történéseket.

9.14. A versenytárgyalásról tájékoztató készül, melyben rögzíteni kell:

a.) a versenytárgyalás időpontját,

b.) a versenytárgyaláson résztvevő személyeket egyedi azonosítóval jelölve,

c.) a Rendszerben rögzített liciteket,

d.) a résztvevők sorrendjét,

e.) a vételárat,

f.) esetlegesen jegyzőkönyvi rögzítést igénylő történéseket.

9.15. A jegyzőkönyv és a tájékoztató felvételére abban az esetben is sor kerül, amennyiben a versenytárgyaláson ajánlattevők nem vettek részt, vagy nem tettek ajánlatot.

10. Panasz benyújtása, eredményhirdetés

10.1. A versenyeztetési eljárás lezárását követő napon az ajánlattevők elektronikusan, a Rendszeren keresztül kizárólag a Rendszer nem megfelelő működéséből eredő jog- vagy érdeksérelem esetén panasszal fordulhatnak a kiíróhoz, amelyet kiíró a beérkezéstől számított 8 napon belül köteles elbírálni.

10.2. Amennyiben a panasz benyújtására nyitva álló határidőn belül nem érkezik panasz, akkor a kiíró a határidő leteltét követő munkanapon eredményt hirdet. A kiíró a versenytárgyaláson részt vevő valamennyi licitálót értesíti a versenytárgyalás befejezéséről és a versenytárgyalás eredményéről.

10.3. Panasz benyújtása esetén:

10.3.1. amennyiben annak elbírálása során megállapítást nyer, hogy az nem megalapozott vagy a működési hiba az ajánlattevők sorrendjét nem befolyásolja, kiíró az elbírálást követő munkanapon eredményt hirdet.

10.3.2. amennyiben annak elbírálása során megállapítást nyer, hogy az megalapozott és a működési hiba az ajánlattevők sorrendjét befolyásolja, a kiíró a versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítja.

10.4. A Miskolc Holding Zrt. az ajánlattevőket a 10.3. pontban foglaltakról e-mailben tájékoztatja.

10.5. Az ajánlattevő az ajánlatához az eredményhirdetéstől számított 90 napig kötve van.

10.6. Az ajánlattevő a Miskolc Holding Zrt,-hez a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően - a 10.1. pontban foglalt rendelkezéseken túlmenően- is nyújthat be panaszt.

11. Szerződéskötés

11.1. A nyertes pályázó az adásvételi szerződést az eredményhirdetés napját követő naptól számított 30 napon belül köteles megkötni.

11.2. Amennyiben a versenytárgyalás nyertese az adásvételi szerződést a megadott határidőn belül neki felróható okból nem köti meg, a kiíró jogosult a szerződést a versenytárgyaláson részt vevő, soron következő ajánlattevővel megkötni.

12. A Rendszer működésével, használatával kapcsolatos általános rendelkezések

12.1. A Rendszer üzemeltetője, a Miskolc Holding Zrt. biztosítja a Felhasználók részére a Rendszer évi 98%-os rendelkezésre állását.

12.2. A Rendszer rendelkezésre állását vis maior, üzemszünet és üzemzavar korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Ezen szolgáltatási akadályok időtartama a rendelkezésre állás idejébe nem számít bele. A Rendszer üzemeltetője minden elvárható és érdekkörébe tartozó intézkedést megtesz azért, hogy a Rendszer használat akadályoztatásának időtartamát a lehető legkisebb szintre csökkentse, és a Rendszer elérhetősége mielőbb helyre álljon.

12.3. A Rendszer üzemeltetője üzemszünet tartásáról akkor dönthet, amikor a rendszer karbantartását, javítását, fejlesztését vagy ehhez hasonló tevékenységet kíván végezni. A tervezett üzemszünet időtartama alkalmanként nem haladhatja meg a 72 órát.

12.4. A Miskolc Holding Zrt. az internetes hálózat és a Felhasználók gépének üzemzavarai miatt illetve egyéb a Rendszer működésének fel nem róható okból eredő következményekért felelősséget nem vállal.

12.5. Amennyiben az üzemzavar harmadik fél (pl. internet-szolgáltató) érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza, az üzemeltető nem felel az üzemzavar helyreállításáért. Ebben az esetben az üzemzavarról szóló tájékoztatást az üzemeltető az általa ismert illetve a harmadik fél által közölt információk alapján köteles megadni.

12.6. A Rendszer használata során a különböző műveletek a felkínált, magyar nyelvű szövegezéssel ellátott adatlapok, műveleti gombok és kapcsolók segítségével végezhetők el.

12.7. A Rendszer nyilvános felülete Safari, Google Chrome, Microsoft Edge vagy Firefox böngésző legfrissebb verziójára optimalizát.

13. Egyéb tudnivalók

13.1. Az ajánlattételi felhívás nem jelent szerződéskötési kötelezettséget az ingatlan tulajdonosa részére.

13.2. A versenyeztetési eljáráson való részvétellel kapcsolatos költségek- az ajánlat érvényességétől, illetve eredményességétől függetlenül- az ajánlattevőt terhelik.

14. Személyiségi jogok védelme

14.1. A Rendszer alkalmazása során kizárólag az ajánlattevők azonosításához, valamint sikeres versenytárgyalást követően az adásvételi szerződések megkötéséhez szükséges adatok kerülnek felhasználásra.

14.2. A Felhasználó az ÁSZF és az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a Miskolc Holding Zrt. a szerződéskötéshez szükséges mértékben jelen ÁSZF, valamint az adatvédelmi tájékoztató szerint kezelje, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

14.3. A Miskolc Holding Zrt. a Rendszeren bonyolított versenyeztetési eljárásokhoz kapcsolódóan kizárólag valamely hatósági eljárásban hivatalosan kért és jogszabályban meghatározott adatokat ad ki az eljáró hatóságok részére.

15. Záró rendelkezések

15.1. Jelen ÁSZF-el kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések tekintetében a Felek – a hatásköri szabályoktól függően – kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Miskolc, 2023. május 15.