Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a Miskolc holding zrt. által működtetett ingatlanértékesítési web alkalmazás igénybevételéhez

A Miskolc Holding Zrt. (továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Adatkezelő megnevezése:Miskolc Holding Zrt.
Adatkezelő székhelye:3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3.
Adatkezelő adószáma:info@miskolcholding.hu
Adatkezelő képviseletében eljáró:Dukai Zoltán cégvezető és Stefán Csaba portfólió management és tagvállalati felügyeleti igazgató

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének (neve és) elérhetősége:

L-Tender Zrt. képviseletében Molnár Gábor

office@ltender.hu

Az adatkezelés célja:

A Miskolc Holding Zrt. által működtetett elektronikus ingatlan értékesítési rendszer (továbbiakban: rendszer) működése és ajánlattevőként történő igénybevétele során az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) meghatározott azonosítási feltételek teljesítése kapcsán kezelt személyes adatok megszerzése az ügyfélazonosítás végrehajtása és a szerződések megkötése.

Az adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA OLVASZTJA, ELNYELI A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben

a GDPR 6. cikk (1) b) szerinti jogalapot, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján)

kezelt adatok köre:

Természetes személy kapcsolatfelvételi jelzése esetén:

 • Név
 • Telefonszám
 • Elektronikus levelezési cím
 • Tárgy
 • Üzenet (szabad szöveges)

Magyar vagy Európai Unión belüli nem magyar állampolgár természetes személy regisztrációja esetén:

 • Név
 • Elektronikus levelezési cím

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletében eljáró magyar vagy Európai Unión belüli nem magyar állampolgár regisztrációja esetén:

 • Elektronikus levelezési cím
 • a képviselt szervezet neve (cégnév)
 • cég adószáma/közösségi adószám

A pályázati funkció igénybevétele, pályázat benyújtási folyamat során a kezelt adatok köre magyar állampolgár természetes személy esetén:

 • név (családi és utónév)
 • születési név (születési családi és utóneve)
 • anyja neve
 • születési hely
 • születési idő
 • személyazonosságot igazoló okmány típusa (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)
 • személyazonosságot igazoló okmány száma
 • lakóhely
 • tartózkodási hely (nem kötelező mező)
 • adóazonosító jel
 • személyazonosító jel
 • állampolgárság
 • telefonszám
 • Ügyfél azonosítására visszavezetett dokumentum hitelesítése

A hiteles aláírással ellátott nyilatkozat benyújtására az alábbi módon kerülhet sor:

A hitelesítendő nyilatkozat mintát a regisztrált Felhasználó a Rendszerből tudja letölteni.

A regisztrált Felhasználó a nyilatkozatot a kitöltését követően teljes bizonyító erejű magánokirati formában köteles feltölteni a Rendszerbe. Elektronikus aláírással nem rendelkező természetes személy számára az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-Hitelesítés (rövidített név: AVDH) szolgáltatás biztosít lehetőséget arra, hogy a Hitelesítendő nyilatkozat elnevezésű dokumentumot hitelesen aláírja. A Felhasználó az AVDH szolgáltatást a https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh oldalon érheti el. Az AVDH szolgáltatás feltétele, hogy a természetes személy ügyfélkapus regisztrációval rendelkezzen.

A pályázati funkció igénybevétele, pályázat benyújtási folyamat során a kezelt adatok köre Európai Unión belüli nem magyar állampolgár természetes személy esetén:

 • név (családi és utóneve)
 • születési név (családi és utóneve)
 • anyja neve
 • születési hely (születési hely országa)
 • születési idő
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély típusa
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély száma
 • lakóhely
 • tartózkodási hely (nem kötelező mező)
 • adóazonosító jel (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • személyazonosító jel (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • állampolgárság
 • telefonszám

A pályázati funkció igénybevétele, pályázat benyújtási folyamat során a kezelt adatok köre Európai Unión kívüli állampolgár természetes személy esetén:

 • név (családi és utóneve)
 • születési név (születési családi és utóneve)
 • anyja neve
 • születési hely (születési hely országa)
 • születési idő
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély típusa
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély száma
 • lakóhely
 • tartózkodási hely (nem kötelező mező)
 • adóazonosító jel (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • személyazonosító jel (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • állampolgárság
 • telefonszám

A pályázati funkció igénybevétele, pályázat benyújtási folyamat során a kezelt adatok köre a pályázatot benyújtó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – magyarországi adóalany képviselőjeként – esetén:

 • név (cégnév)
 • cégjegyzékszám, bírósági vagy más hatósági bejegyzési szám
 • székhely
 • adószám
 • statisztikai azonosító
 • képviselő/ kapcsolattartó neve
 • képviselő/kapcsolattartó email címe
 • képviselő/kapcsolattartó telefonszáma
 • a meghatalmazás vagy a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum/magánokirat adatai

A pályázati funkció igénybevétele, pályázat benyújtási folyamat során a kezelt adatok köre a pályázatot benyújtó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – külföldi adóalany képviselőjeként – esetén:

 • név (cégnév)
 • cégjegyzékszám, bírósági vagy más hatósági bejegyzési szám
 • székhely
 • telephely/kereskedelmi képviselet
 • közösségi adószám
 • képviselő/kapcsolattartó neve
 • képviselő/kapcsolattartó email címe
 • képviselő/kapcsolattartó telefonszáma
 • a meghatalmazás vagy a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum/magánokirat adatai

A pályázati funkció igénybevétele, pályázat benyújtási folyamat során a kezelt adatok köre Zártkert/mezőgazdasági földterület esetén természetes személy, személyes adatai tekintetébe:

 • név (családi és utóneve)
 • születési név (családi és utóneve)
 • anyja neve
 • születési hely
 • születési idő
 • személyazonosságot igazoló okmány típusa (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)
 • személyazonosságot igazoló okmány száma
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély típusa (csak a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXX. törvény 5.§ 24. pontja szerinti tagállami állampolgár tölti ki)
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély száma (csak a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXX. törvény 5.§ 24. pontja szerinti tagállami állampolgár tölti ki)
 • lakóhely
 • tartózkodási hely (nem kötelező mező)
 • értesítési cím (nem kötelező mező)
 • adóazonosító jel (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • személyazonosító jel (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • állampolgárság
 • telefonszám
 • földműves nyilvántartásba vételi szám (nem kötelező)

Ügyfél azonosítására visszavezetett dokumentum hitelesítése magyar állampolgár természetes személy esetén kötelező:

A hiteles aláírással ellátott nyilatkozat benyújtására az alábbi módon kerülhet sor:

Hitelesítendő nyilatkozatot a regisztrált Felhasználó a Rendszerből tudja letölteni.

A regisztrált Felhasználó a nyilatkozatot a kitöltését követően teljes bizonyító erejű magánokirati formában köteles feltölteni a Rendszerbe. Elektronikus aláírással nem rendelkező természetes személy számára az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-Hitelesítés (rövidített név: AVDH) szolgáltatás biztosít lehetőséget arra, hogy a Hitelesítendő nyilatkozat elnevezésű dokumentumot hitelesen aláírja. A Felhasználó az AVDH szolgáltatást a https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh oldalon érheti el. Az AVDH szolgáltatás feltétele, hogy a természetes személy ügyfélkapus regisztrációval rendelkezzen.

A képviseleti jogosultság igazolás, illetve meghatalmazás során szükséges személyes adatok köre:

 • Törvényes képviselő adatai:
 • név (családi és utóneve)
 • születési név (születési családi és utóneve)
 • anyja neve
 • születési hely
 • születési idő
 • személyazonosságot igazoló okmány típusa (személyi igazolvány, jogosítvány)
 • személyazonosságot igazoló okmány száma
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély típusa (amennyiben Európai Unión belüli nem magyar állampolgár vagy Európai Unión kívüli külföldi állampolgár)
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély száma (amennyiben Európai Unión belüli nem magyar állampolgár vagy Európai Unión kívüli külföldi állampolgár)
 • lakóhely
 • tartózkodási hely (nem kötelező mező)
 • adóazonosító jel
 • személyazonosító jel
 • állampolgárság
 • telefonszám

Ügyfél azonosítására visszavezetett dokumentum hitelesítése (magyar állampolgár  természetes személy esetén)

A hiteles aláírással ellátott nyilatkozat benyújtására az alábbi módon kerülhet sor:

A hitelesítendő nyilatkozat mintát a regisztrált Felhasználó a Rendszerből tudja letölteni. A regisztrált Felhasználó a nyilatkozatot kitöltését követően teljes bizonyító erejű magánokirati formában köteles feltölteni a Rendszerbe. Elektronikus aláírással nem rendelkező természetes személy számára az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-Hitelesítés (rövidített név: AVDH) szolgáltatás biztosít lehetőséget arra, hogy a Hitelesítendő nyilatkozat elnevezésű dokumentumot hitelesen aláírja. A Felhasználó az AVDH szolgáltatást a https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh oldalon érheti el. Az AVDH szolgáltatás feltétele, hogy a természetes személy ügyfélkapus regisztrációval rendelkezzen.

Dokumentum feltöltése (nyilatkozat vagy anyakönyvi kivonat vagy egyéb hatósági határozat)

 • Képviselt természetes személy adatai:
 • név (családi és utóneve)
 • születési név (születési családi és utóneve)
 • anyja neve
 • születési hely
 • születési idő
 • személyazonosságot igazoló okmány típusa (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)
 • személyazonosságot igazoló okmány száma
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély típusa (amennyiben Európai Unión belüli nem magyar állampolgár vagy Európai Unión kívüli külföldi állampolgár)
 • útiokmány vagy személyazonosításra alkalmas más igazolvány vagy tartózkodási engedély száma (amennyiben Európai Unión belüli nem magyar állampolgár vagy Európai Unión kívüli külföldi állampolgár)
 • lakóhely
 • tartózkodási hely (nem kötelező mező)
 • adóazonosító jel
 • személyazonosító jel
 • állampolgárság
 • törvényes képviselet típusának megjelölése
  • közösen gyakorolt szülői felügyelet
  • kizárólagosan gyakorolt szülői felügyelet
  • gyám
  • gondnok

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére esetleges szerződéskötés esetén továbbítja a szerződést elkészítő ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos címzett felé, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Ingatlan eladás esetén: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 év.

Ingatlan bérbeadás esetén: a bérleti szerződés megszűnését követő 8 év.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A Társaság szolgáltatási tevékenysége keretében önkormányzati és a Társaság saját tulajdonában levő ingatlanok bérbeadásával, illetve eladásával foglalkozik. A bérleti illetve értékesítési folyamathoz a Társaság elektronikus pályázatkezelő rendszert hozott létre, melynek érintettek részéről történő elérési felületének használatát külön ÁSZF szabályozza, melynek kapcsolat melléklete jelen adatvédelmi tájékoztató. A rendszer használata során végzett adatkezelések ezen tájékoztatóban kerülnek megjelölésre. A bérbeadás és az eladáshoz is szükséges szerződéskötés, melyben személyes adatok is rögzítésre kerülnek.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeinken. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS „SÜTIK” (COOKIE-K) HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A Miskolc Holding Zrt. (továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

Adatkezelő megnevezése:Miskolc Holding Zrt.
Adatkezelő székhelye:3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3.
Adatkezelő adószáma:13778749-2-05
Adatkezelő e-mail címe:info@miskolcholding.hu
Adatkezelő vezető tisztségviselői:Dukai Zoltán cégvezető és Stefán Csaba portfólió management és tagvállalati felügyeleti igazgató

AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK (NEVE ÉS) ELÉRHETŐSÉGE:
L Tender Zrt. képviseletében Molnár Gábor
office@ltender.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a belépési adatokról, felhasználási szokásokról „sütik” (cookie) segítségével.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, miszerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

KEZELT ADATOK KÖRE:
IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a rögzítéstől számított 1 évig.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
A Társaság saját honlapot üzemeltet, amely a https://miskolcholding.hu/ weboldalon érhető el.

Az adatkezelő által használt Google Analytics cookie-t, melyet a rendszer működési sajátosságaiból fakadóan, a Google feldolgozó központjában értékelnek. A feldolgozó központ földrajzi lokációja az Egyesült Államok, így a cookie-k kapcsán keletkezett értékelő adatokat az adatkezelő entitáshoz kötötten, az Egyesült Államokba továbbítja a rendszer. Általános érvényű értelmezés szerint, melyet fentebb már kifejtettünk, alapvetően nem történik természetes személy azonosítása az Analytics cookie-n keresztül, azonban a rendszer sajátosságaiból fakadóan, alkalmasak lehetnek az érintett azonosítására.
Az alkalmazott Analytics Cookie-k, az Analyticsból elérhető ellenőrző applikáción keresztül képet adnak, az adatkeezlő számára a felhasználók tevékenységére.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a sütik használatát böngészőkön keresztül korlátozhatják, letilthatják, illetve kikapcsolhatják.

A honlapra való belépés, kilépés folyamatát a honlapra látogató számára kis adatcsomagok, úgynevezett sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik, beállítástól függően segíthetik elő, amelyeket a látogató informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával – az eszköz beállítás függvényében – automatikusan törlődnek, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A honlapra látogatással, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával a látogató hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt adatok, információk esetleges, beállítástól függő rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók, vagy saját maga által kezelt cookie-kat használjon a honlap működésével összefüggésben.

Ilyen adatok a látogató számítógépének azon adatai, amelyek a honlap használata során generálódnak és amelyeket a honlapon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a honlapra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén),
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • jogorvoslattal élhet.

***

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa 9-11.), vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.